Royal Embassy of Saudi Arabia

Chancery: No.1, Bei Xiao Jie,San Li Tun

Tel: +86-10-85316555 

 

Embassy of the Republic of Senegal

Chancery: 305 Dong Wai Diplomatic Office Buiding, No. 23, Dong Zhi Men Wai Da Jie

Tel: +86-10-65325035

 

Embassy of the Republic of Sierra Leone

Chancery: No. 7, Dong Zhi Men Wai Da Jie

Tel: +86-10-65321222

 

Embassy of the Republic of Singapore

Chancery: No. 1 Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai

Tel: +86-10-65059393

 

Embassy of the Slovak Republic

Chancery: Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai

Tel: +86-10-65321531

 

Embassy of the Republic of Slovenia

Chancery: LC04-02, Block C, Liang Ma Qiao DRC, No.7, Liang Ma Qiao Bei Xiao Jie

Tel: +86-10-85326191

 

Embassy of the Federal Republic of Somalia

Chancery: No. 2, San Li Tun Road

Tel: +86-10-65321752

 

Embassy of Spain

Chancery: No. 9, San Li Tun Lu

Tel: +86-10-65323629, +86-10-65323728, +86-10-65321445

 

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Chancery: No. 3, Jian Hua Lu, Jian Guo Men Wai

Tel: +86-10-65321861, +86-10-65321862

 

Embassy of the Republic of South Africa

Chancery: No. 5, Dong Zhi Men Wai Da Jie

Tel: +86-10-85320000

 

Embassy of the Republic of Sudan

Chancery: No. 1, Dong Er Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-65323715, +86-10-65322205

 

Embassy of Sweden

Chancery: No. 3, Dong Zhi Men Wai Street

Tel: +86-10-85311800

 

Embassy of Switzerland

Chancery: No. 3, Dong Wu Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-85328888

 

Embassy of the Syrian Arab Republic

Chancery: No. 6, Dong Si Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-65321372

 

Embassy of the United Republic of Tanzania

Chancery: No. 8, Liang Ma He Nan Lu, San Li Tun

Tel: +86-10-65321491, +86-10-65321719

 

Royal Thai Embassy

Chancery: No. 21, Guang Hua Lu

Tel: +86-10-85318700

 

Embassy of the Republic of Togo

Chancery: No. 11, Dong Zhi Men Wai Da Jie

Tel: +86-10-65322202, +86-10-65322444

 

Embassy of the Republic of Tunisia

Chancery: No. 1, San Li Tun Dong Jie

Tel: +86-10-65322435, +86-10-65322436, +86-10-65327688

 

Embassy of the Republic of Türkiye

Chancery: No.9, Dong Wu Jie,San Li Tun

Tel: +86-10-65321715, +86-10-65322490

 

Embassy of Turkmenistan

Chancery: King's Garden Villas H-5, 18 Xiaoyun Road

Tel: +86-10-65326975