english.beijing.gov.cn

Embassy of the Kingdom of Bahrain

Chancery: 10-06, Liang Ma Qiao Diplomatic Residence Compound, No. 22, Dong Fang Dong Lu

Tel: +86-10-6532 6483,+86-10-6532 6485,+86-10-6532 6486


Embassy of the People's Republic of Bangladesh

Chancery: No. 42, Guang Hua Lu

Tel: +86-10-6532 2521, +86-10-6532 3706


Embassy of the Republic of Belarus

Chancery: No. 1, Dong Yi Jie, Ri Tan

Tel: +86-10-6532 1691


Embassy of the Kingdom of Belgium

Chancery: No. 3, San Li Tun Dong San Jie

Tel: +86-10-6532 1736, +86-10-6532 1737, +86-10-6532 1738, +86-10-6532 2782, +86-10-6532 2104, +86-10-6532 5848


Embassy of the Republic of Benin

Chancery: No. 38, Guang Hua Lu

Tel: +86-10-6532 2741, +86-10-6532 2302


Embassy of the Pluri-national State of Bolivia

Chancery: 2-3-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building

Tel: +86-10-6532 3074


Embassy of the Republic of Botswana

Chancery: No. 1, Dong San Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 6898


Embassy of the Federative Republic of Brazil

Chancery: No. 27, Guang Hua Lu

Tel: +86-10-6532 2881


Embassy of Brunei Darussalam

Chancery: No. 1, Liang Ma Qiao Bei Jie

Tel: +86-10-6532 9773, +86-10-6532 9776, +86-10-6532 4093


Embassy of the Republic of Bulgaria

Chancery: No. 4, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai

Tel: +86-10-6532 1946,+86-10-6532 1916


Embassy of the Republic of Burundi

Chancery: No. 25, Guang Hua Lu

Tel: +86-10-6532 1801, +86-10-6532 2328