Embassy of Hungary

Chancery: No. 10, Dong Zhi Men Wai Da Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 1431, +86-10-6532 1432, +86-10-6532 1433


Embassy of the Hellenic Republic

Chancery: No. 19, Guang Hua Lu

Tel: +86-10-8532 5493


Embassy of the Republic of Iceland

Chancery: No. 1, Liang Ma Qiao Bei Xiao Jie

Tel: +86-10-8531 6900


Embassy of the Republic of India

Chancery: No. 5, Liang Ma Qiao Bei Jie 

Tel: +86-10-8531 2500, +86-10-8531 2501, +86-10-8531 2502, +86-10-8531 2503


Embassy of the Republic of Indonesia

Chancery: No. 4, Dong Zhi Men Wai Da Jie

Tel: +86-10-6532 5486-88, +86-10-6532 5489


Embassy of the Islamic Republic of Iran

Chancery: No. 13, Dong Liu Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-6532 2040, +86-10-6532 4870, +86-10-6532 4871, +86-10-6532 4872, +86-10-6532 4873


Embassy of the Republic of Iraq

Chancery: No. 25, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai

Tel: +86-10-6532 3385, +86-10-6532 1873, +86-10-6532 1394


Embassy of Ireland

Chancery: No. 3, Ri Tan Dong Lu

Tel: +86-10-8531 6200


Embassy of the State of Israel

Chancery: No. 17, Tian Ze Lu

Tel: +86-10-8532 0500, +86-10-8532 0664, +86-10-8532 0667, +86-10-8532 0661, +86-10-8532 0662


Embassy of the Republic of Italy

Chancery: No. 2, Dong Er Jie, San Li Tun

Tel: +86-10-8532 7600, +86-10-8532 2146